My Photo
Blog powered by Typepad

« Les miracles du compost - Kompostens mirakel | Main | Salade au radis noir - Sallad med rättika »

Comments

Frida

:-) Tack för länkningen. Blomkål är verkligen gott, särskilt med lite kryddor. Vi gjorde en blomkålsrätt med bland annat senapsfrön och bönor till en indisk buffé en gång. Och den var super. Kumminköttbullar och tomatsås låter också mycket bra.

Kerstin Severin

Blomkålen blev verkligen läcker i stekpannan. Alla åt med stor förtjusning. Kerstin

Annette

Ja, stekning och/eller kryddor verkar vara melodin för att ta fram alla andra smaker i blomkålen som gömmer sig bakom kålsmaken. Konsistensen är ju väldigt läcker också, litet knapersmulig så där, under förutsättning att man inte lagar den så länge att den bara blir mos.

Kul att se dig här, Kerstin!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)