My Photo
Blog powered by Typepad

« Saffransbröd - Petits pains sucrés au safran | Main | Menu du réveillon 2013 - Nyårsmeny 2013 »

Comments

Eva

Oj vad trevligt förrätten ska jag testa inom kort.

God Fortsättning!
Eva

Kerstin severin

Hej och god fortsättning!
Låter underbart gott alltihop. Ska söka upp Picard vid Hornstull och se om de har ostbollar bl.a.
Kram Kerstin

Annette

Vad kul att det fortfarande finns någon som vill läsa!

GOD fortsättning på det nya året!

Matarkivet.wordpress.com

Alltså fransk jul verkar vara något för mig! Anklever och champagne är så mycket trevligare än julskinka och brunkål!

Maten låter helt fantastisk! Ska prova att göra salladen med pilgrimsmusslor riktigt snart. Tack för inspirationen.

God fortsättning!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)