My Photo
Blog powered by Typepad

« Pain perdu et broccoli - Fattiga riddare och broccoli | Main | Tajine de veau carottes et oranges - Kalvtagine med morot och apelsin »

Comments

Fröken Dill

Vilka härliga ostminnen. Man längtar verkligen till Alperna!

Hanna

Underbar läsning!

Hans Pettersson

Gillar Frankrike - ostarna och maten. Vinet. Språket! Men köpte en fantastisk ost i Hjo igår. Wrångebäcksost från Almnäs bruk. Lite knepig att få tag på bara.

Ann-Sofie Ntumba

Så roligt att läsa om Beaufort eftersom jag precis upptäckt denna ost just i Beaufort. Var där för några veckor sedan och vet precis vilket kollektiv du menar. Och dessa vackra berg... vandrade några timmar där med snöskor i sällskap av underbara fransmän! En stor upplevelse för mig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)